KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

MKS Güneş Gözlükleri Ticaret Limited Şirketi (Mersis No: 0622116239100001) (bundan sonra “MKS” olarak anılacaktır) için kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği büyük önem taşımaktadır. MKS olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (bundan sonra "KVKK" olarak anılacaktır) ile birlikte, KVKK’na uyum için her türlü hukuki ve teknik gerekliliğin yerine getirilmesi ve uluslararası standartlarda bir veri koruma ve işleme politikası oluşturulması amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (bundan sonra “Politika” olarak anılacaktır) oluşturulmuştur.

 

İşbu Politika ile MKS tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde benimsenen ve uygulamada dikkate alınan ilkeler ortaya konulmakla birlikte hangi kişisel verilerin işlendiği, bu verilerin hangi amaçlarla işledikleri, kişisel veri toplama yöntemi, bunun hukuki amacı, verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği ile ilgililerin hakları ve bu hakların kullanılması ile ilgili MKS’ye başvuru yöntemine ilişkin bilgi verilmektedir.

 

İşbu Politika; otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, Müşterilerimiz, Potansiyel Müşterilerimiz, Gerçek Kişi İş Ortaklarımız, İş Ortaklarımızın Yetkilileri/Ortakları/Çalışanları, tüm Ziyaretçilerimiz ve Üçüncü Kişiler başta olmak üzere; kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen kişiler için ve bu kapsamda olanlara uygulanmak üzere hazırlanmıştır. Bu Politika, hiçbir şekilde tüzel kişilere ve tüzel kişi verilerine uygulanmayacaktır. Şirketimiz bu Politikayı internet sitesinde yayımlamak suretiyle bahse konu Kişisel Veri Sahipleri’ni KVKK hakkında bilgilendirmektedir. 

 

 1. Kapsam

 

Bu kapsamda işbu Politika kapsamındaki kişisel veri sahipleri aşağıdaki gibidir:

 

 

Müşteriler

Şirket’in sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişilerdir.

Potansiyel Müşteriler

Şirket’in ürün ve hizmetlerini gelecekte kullanma, iş yapma kapasite ve isteğine sahip olabilecek ve ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişilerdir.

Şirket Gerçek Kişi İş Ortağı

Şirket’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek kişilerdir.

Şirket İş Ortaklarının Yetkilileri/Ortakları/Çalışanları

Şirket’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu tüzel kişilerin gerçek kişi yetkilileri, ortakları ve çalışanlarıdır.

Ziyaretçiler

Şirket’in internet sitesi ve/veya sahip olduğu diğer lokasyonlarını herhangi bir amaç ile ziyaret eden tüm gerçek kişilerdir.

Üçüncü Kişiler

İşbu Politikada herhangi bir kişisel veri sahibi kategorisine girmeyen diğer gerçek kişilerdir.

 

 1. Referanslar

 

 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

 

 1. Kişisel Verilerin Sınıflandırılması ve İşlenme Yöntemi

 

MKS nezdinde; MKS’nın meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere ve Kanun’da düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamıyla sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, Kanun’un 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek, aydınlatılmak suretiyle işlenmektedir. Bu hususa ilişkin KVKK kapsamında hazırlanmış Aydınlatma Metnine de www.nueeyewear.com adlı internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 

 

MKS’nin ürünlerinden ve hizmetlerinden faydalanmanız çerçevesinde, hukuki ve ticari gerekliliklere göre değişkenlik gösterebilecek olan ve bu nedenle aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, MKS’nin ofisleri, mağazaları, işyerleri, internet sitesi, mobil uygulamaları, sosyal medya mecraları aracılığıyla, kameralar ve diğer benzer vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak elde edilip kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

Bu kategorilere ve işlenen kişisel verilerin işbu Politika kapsamında düzenlenen hangi veri sahipleriyle ilişkili olduğunu aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

 

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Temel İlkeler

 

Kişisel veriler, ancak KVKK ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak MKS tarafından işlenebilir. MKS, kişisel verilen toplanması, işlenmesi, aktarılması ve analiz edilmesinde aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir;

 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işleme,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olarak bilgileri bulundurma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
 • Kişisel veri sahiplerini bilgilendirme,
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması ve verilerin muhafazası için gerekli sistemi kurma,
 • Kişisel verilerin işlemesinde, aktarılmasında ve diğer hususlarda ilgili mevzuata ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına ilişkin gerekli hassasiyeti gösterme ve bu noktada ilgili mevzuata ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu düzenlemelerine uygun davranma.

 

 

 

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

 

MKS veri sahibinin açık rızası olmaksızın verilerini işlemez. Ancak KVKK kapsamında, aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın Kişisel Veriler MKS tarafından işlenebilecektir.

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde MKS, kişisel verileri, sahibinin açık rızası olmaksızın işleyebilmektedir.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması hallerinde de MKS, kişisel verileri, sahibinin açık rızası olmaksızın işleyebilmektedir.
 • MKS tarafından bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel veriler, açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.
 • MKS, gerek faaliyeti ile ilgili gerekse diğer her türlü hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde veri sahibinin açık rızası olmaksızın verilerini işleyebilecektir.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel veriler de veri sahibinin açık rızası olmaksızın MKS tarafından işlenebilmektedir.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumlarında da MKS veri sahibinin açık rızası olmaksızın, kişisel verilerini işleyebilmektedir.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde de MKS veri sahibinin açık rızası olmaksızın, kişisel verilerini işleyebilmektedir.

 

 1. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları

 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri gibi özel nitelikli kişisel veriler MKS tarafından, veri sahibinin açık onayı olmaksızın kişisel veri olarak işlememektedir.

Ancak sağlık ve cinsel hayat dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.  Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Kişisel Veriler ise, MKS tarafından ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis ve tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunduğumuz koşullarda ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenir. MKS, Özel Nitelikteki Kişisel Veriler’in işlenmesinde Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alacaktır.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, MKS tarafından sağlanan her türlü ürün ve hizmet satışı ile ilgili ve ayrıca MKS’nin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak

MKS tarafından;

 

 • Şirket ana sözleşmelerinde belirtilen ticari faaliyetlerin mevzuata ve ilgili şirket faaliyetlerine uygun olarak yerine getirmek,
 • Şirket’in kısa, orta, uzun vadeli ticari politikalarının tespiti, planlanması ve uygulanması, bu amaçla müşterilerimize sunulan hizmet ürün ve projelerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, ürün, hizmet ve projeler hakkında bilgi verilmesi,
 • MKS’ye ait internet sitesi veya diğer elektronik portallarda yer alan ve satışa arz edilen ürünün/ürünlerinin satışını yapmak, sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, bunları geliştirmek,
 • İletişim kurmak,
 • İNTERNET SİTESİ ve E-Ticaret kanallarından alışveriş yapanın kimlik bilgilerini teyit etmek, üyelikleri yönetmek,
 • başta mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği akdedilen sözleşmeler olmak üzere tüm sözleşmesel yükümlülükleri yerine getirmek, işbu yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • mevzuat gereği başta adli merciler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talep üzerine tüm kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • pazarlama faaliyetinde bulunmak, bunları geliştirmek,
 • elektronik posta ve online reklam gibi yollarla ürünler ve kampanyalar hakkında bilgilendirmek,
 • ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, Faturalandırma da dahil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi,
 • Hukuki işlem ve süreçlerin takibi,
 • yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak,
 • müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerini yönetmek,
 • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde destek hizmetinin sağlanması,
 • İNTERNET SİTESİ vb. kanallardan iletilen talepleri yerine getirmek, müşteri memnuniyeti anketlerini yapmak,
 • ürün ve hizmetlerle ilgili sorunları gidermek, çözüm bulmak,
 • pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapmak,
 • pazarlama, satış, uyum yönetimi, satıcı/tedarikçi/müşteri/insan kaynakları politikalarının yönetmek,
 • İlgili mevzuat uyarınca; işleyiş çerçevesinde zorunlu bilgi ve belgelerin düzenlenmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgileri saklamak ve paylaşmak, bildirim yükümlülüklerini yerine getirmek ve diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Bilgi güvenliği süreçlerini planlanmak, denetimini yapmak ve icra etmek,
 • Sistem ve uygulamalarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri almak,
 • Ayrıca, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikincil mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereklerini yerine getirmek

 

amaçlarıyla muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

 

MKS’nin ürünlerinden ve hizmetlerinden faydalanmanız çerçevesinde, hukuki ve ticari gerekliliklere göre değişkenlik gösterebilecek olan ve bu nedenle yukarıdaki tabloda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, Politika’da yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde yasadan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için MKS’nin ofisleri, mağazaları, işyerleri, internet sitesi, mobil uygulamaları, sosyal medya mecraları aracılığıyla, kameralar ve diğer benzer vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak elde edilip işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılma Şartları

 

8.1. Kişisel Verilerin Yurt İçine Aktarılması

 

MKS, kişisel verileri, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarmaz. Ancak bu kişisel veriler, KVKK’nun 8. Maddesi uyarınca;

 1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 3. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 1. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 2. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 3. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

hallerinde ilgilinin açık rızanız olmaksızın kişisel verileriniz aktarılabilir.

 

Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülmesi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise,

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi gibi amaçlarla açık rıza temin edilmeksizin kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

 

Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da, bu verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara uyulmaktadır.

 

8.1. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

 

KVKK’un 9. Maddesi uyarınca meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verileriniz, açık rızanız var ise yabancı ülkelere aktarabilecektir.

 

Ancak özel nitelikli kişisel veriler dahil, kişisel verilerin veri sahibin açık rızası olmaksızın işlenmesine KVKK’nun 5. Ve 6. Maddesinde izin verilen şartların varlığı halinde ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;

 

 1. a) Yeterli korumanın bulunması,
 2. b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması,

 

kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın MKS tarafından yurt dışına aktarılabilir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılma Amaçları

 

Kanun kapsamında koruma altındaki kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun şekilde, MKS’nin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda;

 

-Ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması,

-Pazarlama, satış, uyum yönetimi, satıcı/tedarikçi/müşteri/insan kaynakları politikalarının uygulanması,

-Sunulan ürün, hizmet ve projelerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

-Sunulan ürün, hizmet ve projelerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,

-İş ilişkisi içerisinde olunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (MKS tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, MKS’ye ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.),

- Sistem ve uygulamalarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

- müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerin yönetilmesi,

- Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde destek hizmetinin sağlanması,

-İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi temini amaçlarıyla;  

 • Hizmetinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz altyapı ve yazılım desteği sunan hizmet sağlayıcılar ile iş ortaklarımız, 
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi resmi kurum ve kuruluşlar, 
 • Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler başta olmak üzere,

. İş Ortaklarımız, Tedarikçilerimiz, Hissedarlarımız, Kanunen Yetkili Kurum ve Kuruluşlara, Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri ile hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ve ölçülülük ilkesi, veri aktarımına ilişkin hükümler de gözetilerek paylaşılabilecektir. 

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanması ve Saklanma Süreleri

 

MKS, kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır. KVKK’ya uygun olarak, işbu Politikada belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dahil tüm süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir. Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Şirket’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin İdari ve Teknik Tedbirler

MKS, KVKK’nın 12. maddesi uyarınca kişisel verilerin;

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla ilgili mevzuatların gerektirdiği hususları da dikkate alarak aşağıdaki idari ve teknik önlemleri almış ve almaya devam etmektedir:
  1. İdari Tedbirler

MKS, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini teminen Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlamıştır.

Yine aynı amaçlarla kişisel veri sahiplerini Aydınlatma Metinleri hazırlanmıştır.

Yine Kişisel Verilere ilişkin Erişim, Bilgi Güvenliği, Kullanım, Saklama ve İmha gibi hususlara ilişkin Kurumsal Politikalar hazırlanmıştır.

MKS, gerek veri işlemesi ya da güvenliğinin sağlanması gerekse de tedarikçiler, iş ortakları, çalışanlar ile Gizlilik Sözleşmeleri dahil gerekli sözleşmeler akdetmiş ve akdetmeye devam edecektir.

MKS, Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli Kurum İçi Periyodik Denetimler yapmakta ve/veya yatırmaktadır.  

MKS, işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir.

 1. Teknik Tedbirler

MKS, Kişisel verilerin kendi bünyesi dışına sızmasını, bu verileri izni olmaksızın yetkisiz bir şekilde erişilmesini engelleyecek ve/veya gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar.

Bu Kanun kapsamında istihdam edilen çalışanların kişisel verilere erişimi yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.

MKS, ayrıca kurulan sistemler ve dahi kendi iç işleyişi kapsamında gerekli iç kontrolleri, denetimleri yapar.

 

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile Şirket, KVKK ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş olmasına rağmen, işbu Politika’nın 11. Maddesi kapsamında işlenmesini gerektiren nedenlerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileri re’sen veya veri sahibinin talebi üzerine siler, yok eder veya anonim hale getirir. Kişisel verilerin silinmesi ile kişisel veriler hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Buna göre kişisel veriler, kayıtlı oldukları evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi araçlardan geri dönüştürülemeyecek şekilde silinir. Kişisel verilerin yok edilmesi ise, bilgilerin tekrar geri getirilemeyecek ve kullanılamayacak şekilde, verilerin kaydedildiği evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi veri saklamaya elverişli materyallerin yok edilmesini ifade etmektedir. Verilerin anonim hale getirilmesiyle, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi ifade edilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 11. Maddesi gereğince haklarınız

Sizler, aşağıda belirtilen ve bilgisi verilen iletişim kanallarından MKS’ye başvurarak;

KVKK ve ilgili yönetmelikler kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

KVKK’un 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVKK kapsamı dışında tutulduğundan, Kişisel Veri Sahipleri aşağıdaki hallerde, yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler;

 1. a) Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 2. b) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 3. c) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

ç) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

 1. d) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVKK’nun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10. madde, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Madde ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16. maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz:

 1. a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 2. b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 3. c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

ç) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 1. Kişisel Veri Sorumlusuna Başvuru Yolu

Bu kapsamda yapacağınız başvurularda yer alan talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içinde olmak üzere en kısa sürede ve ücretsiz olarak MKS tarafından sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Başvurunun MKS’den kaynaklanan bir hata nedeniyle yapılması halinde alınan ücret iade edilir.

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen hakları kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle MKS’ye iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Korumu Kurulu, mevcut durumda herhangi bir yöntem belirlemediğinden, başvurunuz, KVKK gereğince, yazılı olarak MKS’ye iletilmelidir. 

Talebinizi, İNTERNET SİTESİ’ndeki “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama” kısmında ve işbu Aydınlatma Metni’nin ve dahi işbu Politika’nın ekinde yer alan Başvuru Formu (EK-1) doldurulmak ve kimlik fotokopiniz ve diğer iletişim bilgileriniz de eklenmek suretiyle ıslak imzalı olarak “Kavacık Serpil Sokak Sim Plaza No 5/7 34810 Beykoz/İstanbul” adresine, bizzat elden, noter kanalıyla ve/veya iadeli taahhütlü posta yoluyla iletebilirsiniz.

 1. Diğer Hususlar

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Politika’da değişiklik olması durumunda, Politika’nın yürürlük tarihi ve ilgili maddeler bu doğrultuda güncellenecektir.

 1. Güncelleme Ve Yürürlükten Kaldırma

KVKK ve diğer ilgili mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek esaslar nedeni ile uygulama esasları ile bu Politika metninde ve eklerinde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

 1. Yürürlük

İşbu Politika www.nueeyewear.com adlı internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve Kişisel Veri Sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

EKLER:

EK – 1 : Veri Sahibi Başvuru Formu